Худалдан авах ажиллагааны мэдээлэл сүүлийн 3 жилд:

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 4.1.2-д заасны дагуу “Тавантолгой” ХК нь 2019 оноос хойш хялбаршуулсан цахим хэлбэрээр хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

Хуулийн дагуу шууд худалдан авч болох хангамжийн бараа материалыг орон нутгийн ААНБ, ЖДҮ, хоршоо, нөхөрлөл, хувь иргэдээс

2020 онд 49.1 тэрбум

2021 онд 9.5 тэрбум

2022 онд 88.6 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт тус тус хийлээ.