card

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

Нийт хувьцааны тоо 52'665'200 ширхэг

 

  Өмнөговь аймгийн өмч

█  Бусад хувьцаа эзэмшигчдийн өмч

Манай хувьцааг Дэлхийн 11 орны иргэн, аж ахуй нэгжүүд эзэмшдэг