Монгол улсын засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээс